Progetu Impari.eu
nobas de su territóriu nobas ussana

Ússana: Determinatzioni n. 32

CHISTIONI: Autorizatzioni a fai traballu straordinàriu a su personali dipendenti - Impínniu de spesa.
nobas de su territóriu nobas ussana

Ússana: Ordinàntzia n. 20

CHISTIONI: Istitutzioni a témpus divietu de passai e si firmai in sa pratza Municípiu in ocasioni de is traballus de...
nobas de su territóriu nobas samassi

Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 45

Chistioni: Ratífica de sa Deliberatzioni de sa Giunta Comunali n. 63 de su 23.06.2021 ca tenit po chistioni "Muda d'urgéntzia...
nobas de su territóriu nobas samassi

Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 44

Chistioni: Aprovatzioni verbali setziada de prima (30.06.2021)

Sportello di Lingua Sarda Serrenti

Sportello di Lingua Sarda Monastir

Sportello di Lingua Sarda Nuraminis

Sportello di Lingua Sarda Samassi

Sportello di Lingua Sarda Ussana

Nobas e Fatus – Notizie ed Eventi

20 Lug 2021
Ússana: Determinatzioni n. 32

CHISTIONI: Autorizatzioni a fai traballu straordinàriu a su personali dipendenti – Impínniu de spesa.

ligi de prus  
20 Lug 2021
Ússana: Ordinàntzia n. 20

CHISTIONI: Istitutzioni a témpus divietu de passai e si firmai in sa pratza Municípiu in ocasioni de is traballus de ricualificatzioni energética de is domus públicas: municípiu e biblioteca comunali.

ligi de prus  
20 Lug 2021
Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 45

Chistioni: Ratífica de sa Deliberatzioni de sa Giunta Comunali n. 63 de su 23.06.2021 ca tenit po chistioni “Muda d’urgéntzia a su bilànciu de previsioni finantziàriu 2021-2023 (art.175, c. 4, de su D.lgs. n. 267/2000)”

ligi de prus  
20 Lug 2021
Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 44

Chistioni: Aprovatzioni verbali setziada de prima (30.06.2021)

ligi de prus  
20 Lug 2021
Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 43

Chistioni: Comunicatzionis de su Síndigu

ligi de prus  
20 Lug 2021
Nuràminis: Ordinàntzia n. 12 de su 14-07-2021

Istitutzioni temporànea dennega de si parchegiai in sa Bia Umberto po trabballus po torrai a fai sa sinnalética orizontali su 16 de Meseargiolas 2021.

ligi de prus  
19 Lug 2021
Muristeni: Avisu Cursu de Língua Sarda de I livellu

Su Comunu de Muristeni, alleau de su Comunu de Serrenti in su progetu “Serrenti Capofila”, fait sciri ca, cunformas a sa L. 482/99 “Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas stóricas”,

ligi de prus  
16 Lug 2021
Nuràminis: Agiornamentu COVID-19 de su 16 de Meseargiolas 2021

A dolu mannu si depu comunicai ca sa bidda nosta no est prus líbera de su Covid. Difati si fatzu sciri ca in dí de oi aintru de su Comunu nci funt duas personas positiva

ligi de prus  
15 Lug 2021
Serrenti: Avisu Pùbblicu asuba su Covid-19

In su Comunu de Serrenti ddoi at una spartzinadura de su Covid-19, varianti Delta, chi at donau pensamentu meda a totu sa comunidadi. Su Sìndigu est aprontendi una ordinàntzia po fai serrai is atividadis e circai de cumbati custu mali. Totu sta popolatzioni depit donai atentzioni meda e arrispetai is arrègulas inditadas de su Guvernu.

ligi de prus  

Atividadis Culturalis – Attività Culturali

19 Lug 2021
Muristeni: Avisu Cursu de Língua Sarda de I livellu

Su Comunu de Muristeni, alleau de su Comunu de Serrenti in su progetu “Serrenti Capofila”, fait sciri ca, cunformas a sa L. 482/99 “Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas stóricas”,

ligi de prus  
24 Mag 2021
Muristeni: “Sonendi e cantendi” labboratòrius culturalis in lìngua sarda

In alliongiau sa locandina e su mollu de iscritzioni a is labboratòrius culturalis in lìngua sarda  “Sonendi e cantendi”

ligi de prus  
18 Mag 2021
Samassi: Labboratòriu culturali in lìngua sarda “Fueddaiddu su Sardu”

Labboratòriu culturali in lìngua sarda “Fueddaiddu su sardu”

ligi de prus  
18 Mag 2021
Su Comunu de Nuràminis fait sciri ca est po cumentzai su labboratóriu “Sonendi, Cantendi, Baddendi”

Su Comunu de Nuràminis fait sciri ca est po cumentzai su Labboratòriu Culturali in Lìngua Sarda “Sonendi, Cantendi e Baddendi”.

ligi de prus  

Benibenius in Impari.eu, unu progetu po sa Língua Sarda

S’Assòtziu de is Comunus cun Serrenti cabufila, asuba cantu inditau in s'art. 5 de s'Avisu a balli in custu bandu pùblicu, presentat una domanda de finantziamentu po s'ativatzioni de 3 mòdulus de sportellus linguìsticus e 1 cursu de formatzioni linguìstica de primu livellu... (continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Serrenti


Sportellista: Dot.ra Monica Lampis
Dís: mèrcuris
Oràriu: 15:00 - 20:00
E-mail: monica.lampis@tiscali.it
Sea de trabballu: Comunu de Serrenti (SU) - Centru Polivalenti, bia Fara n° 63
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Muristeni


Sportellista: Dot.ra Carla Asunis
Dís: lunis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: carla.asunis@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Muristeni (SU) - Biblioteca Comunali, bia San Pietro I
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Nuràminis


Sportellista: Dot.ra Carla Asunis
Dís: martis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: carla.asunis@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Nuràminis (SU) - Biblioteca Comunali, pratza de Crèsia, 2
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Samassi


Sportellista: Dot.ra Sonia Matta
Dís: martis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: smatta.tirreg@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Samassi (SU) - Biblioteca Comunali, bia Vittorio Veneto, 40
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Ùssana


Sportellista: Dot.ra Sonia Matta
Dís: cenàbara
Oràriu: 15:00 - 20:00
E-mail: smatta.tirreg@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Ùssana (SU) - Biblioteca Comunali, bia Chiesa, 7
(continua >)