Progetu Impari.eu

Sportello di Lingua Sarda Serrenti

Sportello di Lingua Sarda Monastir

Sportello di Lingua Sarda Nuraminis

Sportello di Lingua Sarda Samassi

Sportello di Lingua Sarda Ussana

Nobas e Fatus – Notizie ed Eventi

3 Nov 2021
Serrenti: Comunu de Serrenti. Tradutzioni de sa Delìbera de su Consillu Comunali nu. 56 de su 14-10-2021

Sintesi in sardo

ligi de prus  
3 Nov 2021
Serrenti:Bandu Pùblicu po arriciri is Buonus Sport annu 2021/2022

Sintesi in sardo

ligi de prus  
3 Nov 2021
Serrenti: Cunvocatzioni de su Consillu Comunali giòbia su 14 de mesi de ladàmini 2021 a is ses de a merì in s’aposentu consiliari in Domu Corda e/o in modalidadi a distàntzia videocunferèntzia

Sintesi in sardo

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: Deliberatzioni de su Consillu Comunali Númunu 18

Chistioni: Comunicatzionis de su Síndigu

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: “Progetu babbus e mammas”

“Progetu babbus e mammas” – Percursu formativu/informativu po babbus e mammas e mannus interessaus a fai prus fundudas is chistionis educativas.

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: Borsa de stúdiu natzionali

Borsa de stúdiu natzionali po is studentis de is scolas segundàrias de segundu gradu – D. lgs. 13/04/2017 n. 63 a.s. 2020/2021

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: Revisioni semestrali de is listas eletoralis

SU SÍNDIGU Bius is artt. 18 e 39 de su T.U. 20 martzu 1967, n. 223, FAIT SCIRI…

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: Deliberatzioni de sa Giunta Comunali Númunu 28

Chistioni: Cumpangia barracellari de Samassi – Aprovatzioni de su rendicontu finantziàriu – Esercítziu 2020.

ligi de prus  
24 Ott 2021
Samassi: Cunvocatzioni de su Consillu Comunali

Chistioni: Cunvocatzioni de su Consillu Comunali po su 12 abrili 2021

ligi de prus  

Atividadis Culturalis – Attività Culturali

31 Ago 2021
Avisu: Cursu de Língua Sarda de I Livellu – Perlongamentu scadéntzia a su 6 de Cabudanni 2021

Si fait sciri ca s’est perlongada a lunis su 6 de Cabudanni 2021 sa scadèntzia po presentai is domandas po partecipai a su Cursu de Língua Sarda de I Livellu chi s’at a fai in sa Piataforma ZOOM

ligi de prus  
16 Ago 2021
Avisu Cursu de Língua Sarda de I livellu in sa piataforma ZOOM

Is Comunus de Serrenti, Muristeni, Nuràminis, Samassi e Ùssana, alleaus in su progetu “Serrenti Capofila”, faint sciri ca, cunformas a sa L. 482/99 

ligi de prus  
16 Ago 2021
Muristeni: Su Cursu de Lìngua Sarda de I livellu no si fait prus in Muristeni

Si fait sciri ca, po mori ca no s’est arricia iscritzioni peruna, su Cursu de Lìngua Sarda de I Livellu chi si depiat fai in su Comunu de Muristeni no s’at a fai prus ingunis ma in sa piataforma ZOOM.

ligi de prus  
19 Lug 2021
Muristeni: Avisu Cursu de Língua Sarda de I livellu

Su Comunu de Muristeni, alleau de su Comunu de Serrenti in su progetu “Serrenti Capofila”, fait sciri ca, cunformas a sa L. 482/99 “Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas stóricas”,

ligi de prus  
24 Mag 2021
Muristeni: “Sonendi e cantendi” labboratòrius culturalis in lìngua sarda

In alliongiau sa locandina e su mollu de iscritzioni a is labboratòrius culturalis in lìngua sarda  “Sonendi e cantendi”

ligi de prus  
18 Mag 2021
Samassi: Labboratòriu culturali in lìngua sarda “Fueddaiddu su Sardu”

Labboratòriu culturali in lìngua sarda “Fueddaiddu su sardu”

ligi de prus  

Benibenius in Impari.eu, unu progetu po sa Língua Sarda

S’Assòtziu de is Comunus cun Serrenti cabufila, asuba cantu inditau in s'art. 5 de s'Avisu a balli in custu bandu pùblicu, presentat una domanda de finantziamentu po s'ativatzioni de 3 mòdulus de sportellus linguìsticus e 1 cursu de formatzioni linguìstica de primu livellu... (continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Serrenti


Sportellista: Dot.ra Monica Lampis
Dís: mèrcuris
Oràriu: 15:00 - 20:00
E-mail: monica.lampis@tiscali.it
Sea de trabballu: Comunu de Serrenti (SU) - Centru Polivalenti, bia Fara n° 63
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Muristeni


Sportellista: Dot.ra Carla Asunis
Dís: lunis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: carla.asunis@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Muristeni (SU) - Biblioteca Comunali, bia San Pietro I
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Nuràminis


Sportellista: Dot.ra Carla Asunis
Dís: martis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: carla.asunis@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Nuràminis (SU) - Biblioteca Comunali, pratza de Crèsia, 2
S'Ufítziu est trabballendi de domu
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Samassi


Sportellista: Dot.ra Sonia Matta
Dís: martis
Oràriu: 08:30 - 13:30
E-mail: smatta.tirreg@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Samassi (SU) - Biblioteca Comunali, bia Vittorio Veneto, 40
(continua >)

Ufítziu de Língua Sarda Ùssana


Sportellista: Dot.ra Sonia Matta
Dís: cenàbara
Oràriu: 15:00 - 20:00
E-mail: smatta.tirreg@gmail.com
Sea de traballu: Comunu de Ùssana (SU) - Biblioteca Comunali, bia Chiesa, 7
(continua >)